Onze pedagogische visie

Kinderen gaan naar school om er dingen te leren – heel verschillende dingen. Basale dingen als lezen, schrijven en rekenen, heel veel feiten over de wereld om hen heen, en allerlei vaardigheden, hoe pak je dingen aan – ook het leren zelf. Daarnaast komen ze erachter wat ze zelf in huis hebben aan talent, en hoe leuk het is om dat te ontwikkelen. Al lerend leren ze ook zichzelf kennen. En ten slotte leren kinderen ook dat ze deel uitmaken van een groter geheel, een groep, een school, een buurt, een samenleving.

Om al dat leren in goede banen te leiden, hebben we op Kon-Tiki gekozen voor het onderwijsconcept van het Ondernemend leren.

Omdat kinderen pas tot leren komen, als ze het naar hun zin hebben en zich veilig voelen, creëren we op Kon-Tiki een warme en persoonlijke sfeer en zorgen we ervoor dat de kinderen zich gezien en gehoord voelen. We stimuleren gedrag dat daarbij past en we geven ‘burgerschap’ een plaats in veel van onze lessen.

Hoe we deze pedagogische visie vertalen in ons dagelijks handelen op school kunt u lezen op de pagina Ons onderwijs, onder de tab Onderwijs.

Ondernemend leren

Het doel van Ondernemend leren is dat leerlingen meesterschap bereiken. Via welke stappen bereiken ze dat?

Ondernemend leren is een houding en een continu proces. Elk einde, elk bereikt leerdoel, is een nieuw begin, vertrekpunt voor nieuwe leervragen.
Leerlingen maken het leerdoel – dat altijd iets concreets is, iets met waarde in het nu – tot hún leerdoel. Daarmee raken ze intrinsiek gemotiveerd en nemen ze verantwoordelijkheid voor het leerproces: ze worden eigenaar van hun leerproces.

Ondernemend leren biedt leerlingen structuur, die hun houvast geeft, en daarbinnen ook ruimte en vrijheid. Het doet een beroep op de nieuwsgierigheid, het eigen initiatief en de eigen wijsheid (en eigenwijsheid!) van leerlingen.

Het is gericht op talentontwikkeling en op persoonlijke ontwikkeling:
Het helpt leerlingen hun talent te ontdekken en dat te ontwikkelen, door het te gebruiken en te trainen – dat vraagt soms volhouden en doorzetten. Zo kunnen ze de grens van wat ze kunnen steeds iets verleggen.

Het ondersteunt tegelijkertijd de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Ze oefenen medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid, hun creativiteit krijgt de ruimte – allemaal goed voor hun zelfvertrouwen.
Bij talentontwikkeling én bij persoonlijke ontwikkeling zetten we in op maximaal leerrendement: leerlingen gaan voor het beste waartoe ze in staat zijn. Als ze dat bereiken, bereiken ze meesterschap.

Wat we doen om pesten te voorkomen en aan te pakken

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Omdat we het belangrijk vinden dat ieder kind zich op Kon-Tiki veilig voelt, en het gevoel houdt dat het erbij hoort, doen we er alles aan om pesten te voorkomen. En als het toch gebeurt, gaan we ermee aan de slag.

We werken met Positive Behaviour Support, dat betekent dat we het benoemen wanneer leerlingen gewenst gedrag vertonen, en dat dan positief waarderen. We merken dat dit al zorgt voor minder pesten.

Wanneer een kind toch wordt gepest, wordt dit om te beginnen besproken en aangepakt in de eigen groep van het kind.

Soms is dit niet afdoende. Dan kan een kind terecht bij onze antipestcoördinatoren​, Kim Holterhues en Marije van Manen. Kinderen kunnen hun vraag of probleem in een speciale brievenbus kwijt, of vragen om een gesprek. Kim en Marije zullen dan onderzoeken wat er speelt en meedenken over mogelijke oplossingen.

In alle gevallen nodigen we de ouders van de gepeste en van de pestende leerling uit op school. Soms is het ook nodig om de ouders van de meelopers erbij te betrekken.

Burgerschap

Op Kon-Tiki maken we burgerschap – je rol in de groep en in de samenleving – concreet door kinderen te leren tolerant en respectvol met elkaar om te gaan.

We weven burgerschap door veel van onze lessen heen. Het komt vooral aan de orde in ons levensbeschouwelijk onderwijs (methode Trefwoord) en tijdens lessen PBS (Positive Behaviour Support, zie de paragraaf hiervoor). Daarnaast bij het thematisch werken, wanneer onderwerpen uit de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer aan de beurt zijn. En ook in taallessen is er ruimte voor, als we kinderen leren hun mening te geven en te beargumenteren.

Leerlingenraad

Kinderen kunnen hun ‘burger-vaardigheden’ op Kon-Tiki direct in de praktijk oefenen. Iedere groep 5 t/m 8 kiest namelijk een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad. Deze klassenvertegenwoordigers komen zes keer per jaar bij elkaar om, met de directie, mee te denken over het onderwijs en de organisatie op Kon-Tiki.

Interesse?

Bezoek onze school!