Onze ouders

Natuurlijk bent u als ouder(s)/verzorger(s) betrokken bij het leren en het schoolleven van uw kind op Kon-Tiki. Ouders zijn ook welkom om ons op verschillende manieren bij ons onderwijs en in de organisatie te ondersteunen, ieder naar eigen beschikbaarheid en talent (klassenouder, hulpouder, Gast in de Klas). Verder kunt u lid worden van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Tot slot hebben we een klankbordgroep. Over al deze aspecten van ouderbetrokkenheid vertellen we u hieronder (en op de pagina over de MR en de pagina over de Ouderraad) meer.

Betrokkenheid bij het onderwijs aan uw kind

We vinden het belangrijk om ouders en kinderen te betrekken bij het onderwijs. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle ouders. Tijdens deze avond geven de kinderen hun ouders een rondleiding en vertellen ze over de dagelijkse gang van zaken in hun school. Verder kunt u kennis maken met de leerkracht van uw kind. Die beantwoordt uw vragen en geeft waar nodig toelichting.

In de loop van het schooljaar hebt u in elk geval vier contactmomenten met de leerkracht:

  • Startgesprek – we stemmen af wat uw kind nodig heeft (september, 10 minuten)
  • Voortgangsgesprek (november, 10 minuten)
  • Opbrengstgesprek’ (maart, 20 minuten)
  • Eindgesprek- portfolio en Cito-resultaten juni-afname (juni/juli, 20 minuten)

Verder is het Ouderportaal ParnasSys permanent toegankelijk, ook voor Cito-resultaten.

Op deze manier geven we u als ouders zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van uw kind en houden we daarover nauw contact. Zo kunnen we, wanneer de onderwijsbehoefte verandert, daar direct op inspelen.

Ondersteuning bij het reilen en zeilen

Op Kon-Tiki nodigen we regelmatig ouders uit om een workshop verzorgen of Gast in de Klas te zijn. De ouders van onze leerlingen beschikken namelijk over een schat aan kennis en kunde. Door over hun werk te vertellen, geven zij een leerzame aanvulling op de lesstof.

Verder zijn we blij met de ondersteuning van ouders bij praktische zaken: leesouder zijn, meelopen naar de bibliotheek of rijden naar een activiteit.

Ten slotte helpen ouders geregeld mee bij activiteiten en festiviteiten, die we anders niet zouden kunnen organiseren.

Dit alles biedt ouders ook de gelegenheid hun kind bezig te zien en meer betrokken te zijn bij het reilen en zeilen op school. De ondersteuning door ouders verloopt via de leerkracht en/of de klassenouders en via de ouderraad.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. De groep komt een paar keer per jaar bijeen om te delen hoe zij de school ervaren. Dit is voor ons waardevolle informatie – soms hebben wij het idee dat we goed communiceren en blijkt dat toch anders te worden beleefd.

Ook kunnen ouders hier waardevolle ideeën en initiatieven inbrengen, die wij dan weer kunnen onderzoeken en mogelijk kunnen inpassen in onze school of ons onderwijs.
We zijn blij met deze groep, samen versterken we de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Iedere 2 weken versturen we onze nieuwsbrief, Flessenpost, met daarin algemene informatie en nieuws uit de groepen.

Vanuit elke groep komt één keer per maand een mail met belangrijk informatie over de groep, de doelenbrief.

Ouders ontvangen deze post in de Parro-app, een beschermde online omgeving waar wij hen op de hoogte houden van belangrijke en leuke schoolzaken uit de groep van hun kind. We delen er bijvoorbeeld ook foto’s.

Onze website is ons visitekaartje, uitgebreidere informatie vindt u in onze schoolgids. Vanaf het schooljaar 2019-2020 plaatsen we die alleen nog als pdf op de website. U kunt hem hiernaast (en onder elke pagina) aanklikken.

Vragen, opmerkingen en klachten

We staan altijd open voor vragen en opmerkingen. Komt u vooral naar ons toe.

In eerste instantie gaat u met de leerkracht in gesprek. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u een afspraak maken met de bouwcoördinator of de directeur. De school heeft ook twee contactpersonen met wie u uw zorgen kunt delen. Zij helpen u verder in het proces van het behandelen van de klacht.

Mocht u het gevoel hebben dat we er niet uitkomen, dan zijn er stapsgewijs mogelijkheden om zaken op te lossen. Zie daarvoor de pagina Klachtenregeling op de website van Stichting PCBO Amersfoort. Daar vindt u ook het protocol rond Schorsing en verwijdering.

Zie ook hoofdstuk 4 van onze schoolgids (Praktische informatie > Vragen, opmerkingen, klachten).

Meer details in de schoolgids