Midden- en bovenbouw

Leren in de midden- en bovenbouw
In de ochtend krijgen de kinderen van de midden- en bovenbouw les in rekenen, taal, lezen en spelling. In de middag staat ondernemend leren centraal. Hiervoor maken we gebruik van de thema’s in het ‘International Primary Curriculum’ (IPC). Meer informatie over de gebruikte methodes per vak vindt u in hoofdstuk 2 van onze schoolgids (vakgebieden). 

Mindmap en leerdoelen 
Elk thema starten we met een activiteit om de kinderen enthousiast te maken. Daarna brengt de leerkracht met de kinderen in beeld wat ze al weten over het thema. Dat doet de leerkracht met behulp van een ‘mindmap’. Daarna bepalen de kinderen in overleg met de leerkracht wat ze willen leren en wat de leerdoelen voor het thema zijn. Mindmap en leerdoelen hangen we goed zichtbaar op in de klas. Alle lessen en activiteiten die hieruit volgen passen bij het thema. Iedere themaperiode eindigt met een gezamenlijke afsluiting. Soms nodigen we hierbij ook de ouders uit. 

Naar het voortgezet onderwijs 
Na groep 8 vertrekken onze leerlingen naar de middelbare school. In de VO-gids vindt u een overzicht van alle scholen voor middelbaar onderwijs in onze regio. Kijk opde website van de VO-gids voor meer informatie. 

Zelfstandig werken 
Vanaf het moment dat de kinderen bij ons op school komen, besteden we aandacht aan zelfstandig werken. Zo leren kinderen dat ze soms even moeten wachten op antwoord of aandacht van de juf of meester. Ze ontdekken dat ze in de tussentijd vaak zelf het antwoord vinden op hun vraag.  

Drie lesniveaus 
We geven kinderen les op drie niveaus: 

 • Basisinstructie. Na de uitleg door de leerkracht gaan de kinderen eerst samen oefenen. Daarna gaan ze zelf aan de slag.  
 • Verkorte instructie. De leerkracht geeft kinderen die minder uitleg nodig hebben een verkorte instructie, waarna ze zelf aan de slag kunnen. 
 • Verlengde instructie. Kinderen die meer dan gemiddeld uitleg nodig hebben, krijgen les in kleine groepjes. Uiteindelijk gaan zij ook zelfstandig werken 

Het doel van deze aanpak is dat alle leerlingen aan het eind van een les het lesdoel beheersen. 

Een positieve en fijne omgeving om te leren 
Bij Kon-Tiki scheppen we de voorwaarden waaronder kinderen goed kunnen leren. Dat doen we op de volgende manieren 

 • We zorgen voor een rustige sfeer zodat kinderen geconcentreerd kunnen werken. 
 • We stimuleren kinderen om leergierig te zijn: de school is er niet alleen om je informatie te geven. We willen ook bereiken dat kinderen het leuk vinden om te leren. 
 • We leren kinderen dat je geduld en discipline nodig hebt om dingen te leren. Bijvoorbeeld voor het leren van ’tafels van vermenigvuldiging’ en spellingsregels. 
 • We betrekken kinderen bij hun eigen leerproces. In alle groepen zien kinderen op de doelenmuur welke leerdoelen ze al hebben gehaald. In de bovenbouw zien kinderen op de datamuur welke stof ze al beheersen en waar ze nog aan moeten werken. 
 • Plezier is de motor achter ontwikkeling. Plezier ontstaat als je het initiatief mag nemen, verantwoordelijkheid krijgt (erkenning), je doel behaalt en je successen kunt vieren. 

Ontdekken en ontwikkelen van talent 
Ieder kind heeft talenten. We stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen we met een breed aanbod van uitdagende activiteiten en een aantrekkelijke leeromgeving. Ons doel is dat ieder kind zijn of haar talent ten volle weet te benutten. Daar werken we samen met de kinderen elke dag aan. 

Verschillende ruimtes om te werken 
Kinderen kunnen op verschillende plekken in de school werken. In de ateliers is ruimte voor kinderen om samen te overleggen. Zo blijft de klas een rustige werkplek. 

Digitale leermiddelen 
Naast traditionele leermiddelen gebruiken we ook digitale leermiddelen. Kinderen werken met iPads en Chromebooks. Per groep zijn er ongeveer 10 devices beschikbaar. Vanaf groep 4 heeft ieder kind een eigen device. De digitale leermiddelen worden ingezet voor: 

 • oefenen met taal- en rekenvakken; 
 • IPC; 
 • Wizefloor. 

Een van onze leerkrachten is i-coach. Hij helpt collega’s de digitale leermiddelen zo slim mogelijk in te zetten bij het onderwijs. 

Beoordelen van kinderen die ondernemend leren 
We betrekken de kinderen actief bij hun eigen ontwikkeling. De manier waarop we hun prestaties volgen en beoordelen, moet daarop aansluiten. Daarom werken we met een leerlingportfolio en een leerlingvolgsysteem. 

Leerlingvolgsysteem voor het toetsen van leerdoelen 
De leerkracht bepaalt wanneer uw kind een leerdoel heeft gehaald. De leerkracht kan dat vaststellen met een toets of door uw kind te observeren. Daarnaast volgen we de vorderingen van de kinderen op het gebied van taal, lezen en rekenen met de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. 

Dit zijn toetsen die losstaan van school- en lesmethoden. De resultaten van de kinderen worden vergeleken met een landelijke norm. De leerkrachten hebben zo een onafhankelijk middel om te controleren of de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen. 

De resultaten van de toetsen houden we bij in het leerling-administratie en -volgsysteem ParnasSys. We willen u zo goed mogelijk inzicht geven in de ontwikkeling van uw kind(eren), Daarom gebruiken we ook het ouderportaal van ParnasSys. Daarin zijn de resultaten van alle toetsen zichtbaar.  

Meer details in de schoolgids