Ondernemend leren

Ondernemend leren in de praktijk 
Kon-Tiki is dé school voor ondernemend onderwijs. Kinderen leren door te doen. Kinderen gaan aan de slag met hun eigen onderzoeksdoelen. Tijdens deze ‘reis’ ontstaan er volop kansen en nieuwe uitdagingen. Wij bieden kinderen ruimte en structuur om daar hun weg in te vinden. We leiden ze op voor de toekomst, voor een wereld die in snel tempo verandert, voor beroepen die wij soms nog niet kennen. We geven kinderen verantwoording en de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Met het toenemen van hun kennis en vaardigheden, groeit hun zelfvertrouwen.  

Ondernemend leren is gestut op 8 pijlers. Deze staan voor kwaliteiten die naar onze mening belangrijk zijn om nieuwsgierig, onderzoekend en zelfbewust in het leven te staan. De leerkrachten coachen de kinderen dagelijks om hierin stappen te zetten.  

Het persoonlijke portfolio 
Ieder kind gebruikt bij ons vanaf groep 1 een zelfontworpen leerlingportfolio (persoonlijke map waar werk van het kind in zit). Met dit portfolio kunnen we kinderen volgen op de 8 pijlers van het ondernemend leren.  

De leerkracht bespreekt aan het begin van elke nieuwe periode met uw kind wat het nieuwe leerdoel wordt. Zo kan uw kind zelf verantwoording nemen voor het eigen leerdoel en worden kinderen actief betrokken bij hun leerproces. De leerkracht beschrijft twee keer per jaar hoe uw kind zich ontwikkelt en welke doelen wel of (nog) niet zijn behaald. Tijdens de ouder-kindgesprekken geven de kinderen zelf een toelichting op het werk in hun portfolio. 

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort

Initiatief nemen
Ik denk in mogelijkheden en maak mijn eigen keuze.

We bieden kinderen de ruimte om tijdens lessen en thema’s eigen initiatief te nemen door keuzeruimte te geven in werkvormen en mee te denken met de onderzoeksvragen die centraal staan tijdens een IPC-thema. Ook naast de aangeboden lessen leren we kinderen aan om initiatief te nemen in het reilen en zeilen in de groep.

Moedig zijn
Ik kan doorzetten, ik geef niet op!

We leren kinderen aan om door te zetten en zo succeservaring op te doen dat ze het ook zelf kunnen. Het opkomen voor een ander, het vragen als je iets niet begrijpt zijn allemaal vaardigheden waar we kinderen in stimuleren. Ook is er veel aandacht voor het presenteren tijdens lessen en thema-afsluitingen. We besteden als team veel aandacht aan een veilig klassenklimaat, mede door het volgen van KiVa (onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling). Door een veilig klassenklimaat voelen de leerlingen zich veilig om door te zetten, ook als het soms spannend is. 

Besluitvaardig
Ik kan beslissingen nemen. 

Binnen het plannen van het eigen werk leren kinderen te prioriteren en om beslissingen te nemen. Tijdens evaluatiemomenten bespreken we met kinderen hoe tevreden ze zijn over de gemaakte keuzes. We geven de kinderen feedback en leren ze vaardigheden aan om inzicht te krijgen in hun eigen handelen.

Creatief denken
Ik kan op verschillende manieren denken en doen. 

Binnen het verhalenschip, het redactiehuis en de spellenfabriek worden kinderen uitgedaagd om creatief te denken. Ze krijgen opdrachten of ontwerpen hun eigen project waarbinnen ze ruimte krijgen om op verschillende manieren te ontwerpen en uit te voeren. 

Innovatief
Ik kan nieuwe ideeën bedenken en uitproberen.

We dagen kinderen uit om out of the box te denken. We gaan met kinderen in gesprek over hun eigen denkwijze en ideeën. En binnen de thema’s krijgen ze ruimte om deze ideeën uit te proberen en uit te werken. 

Onafhankelijk
Ik kan mijn eigen keuzes maken. 

We leren kinderen om rekeningen te houden met elkaar, maar om daarbinnen zelf keuzes te durven en mogen maken. Ze krijgen ruimte om zelf aan te geven wat ze prettig vinden en waar ze behoefte aan hebben. We besteden hier veel aandacht aan tijdens het geven van de KiVa lessen.  

Resultaatgericht
Ik kan een doel stellen en weet hoe ik dit doel kan behalen.

We stellen altijd duidelijke doelen tijdens de lessen. Kinderen worden zich bewust van het behalen van het doel en wat hiervoor nodig is. We besteden veel tijd aan reflecteren, het verbeteren van werk om zo te leren van gemaakte fouten. 

Samenwerken
Ik kan met andere kinderen in verschillende situaties samenwerken.

Tijdens de lessen is er veel ruimte voor het samenwerken met verschillende kinderen. We stimuleren de kinderen om in wisselende samenstellingen samen te werken. Zo leren ze hoe belangrijk het is om te luisteren naar een ander en ook ruimte te nemen om van zichzelf te laten horen. We hebben hierbinnen altijd respect voor andere meningen en dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van het doel.