Passend onderwijs

Kon-Tiki doet haar uiterste best om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Samen met de ouders bepalen we, in lijn met de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt het ons niet dat onderwijs te bieden, dan kunnen we een beroep doen op Samenwerkingsverband de Eem.

Binnen Kon-Tiki hebben we een breed aanbod. We instrueren op drie niveaus en we kunnen extra ondersteuning bieden en extra uitdaging. Onze Intern begeleiders coördineren en begeleiden deze extra zorg.

Extra ondersteuning of extra uitdaging

Dyslexie
Kinderen met dyslexie kunnen op Kon-Tiki werken met Kurzweil 3000. Dat is dyslexie-software voor alle vormen van dyslexie. Het programma helpt leerlingen vanaf groep 5/6 met spellen en schrijven, met technisch en begrijpend lezen en met ‘scannen’ van een tekst. Met deze software kunnen ze zelfstandig verder op school, dat is goed voor hun leerprestaties en hun motivatie. Verder krijgen kinderen met dyslexie aanpassingen op maat. We leggen dit vast in een dyslexiepaspoort.

Hoogbegaafdheid
Eén dag per week hebben we een ‘specialist hoogbegaafdheid’ op school. Zij begeleidt de leerkrachten in het herkennen en begeleiden van kinderen die meer aankunnen. Deze kinderen krijgen in de les meer aangeboden. Wanneer dat niet voldoende is, begeleidt een van onze leerkrachten hen buiten de groep met extra verdiepende leerstof (in groep 1 en 2 Levelspel, in de groepen 3 t/m 8 Levelwerk).

Daarnaast zijn we een kleine groep gestart voor hoogbegaafden die dreigen vast te lopen in het reguliere aanbod, de Briljantklas.

Zorgplan en ondersteuningsplan

In ons Zorgplan beschrijven we hoe we ervoor zorgen dat ieder kind op onze school het bij hem of haar passende onderwijs krijgt. Passend onderwijs geven kunnen we niet alleen, daarvoor werken we samen met andere scholen in Amersfoort en omgeving, in het Samenwerkingsverband de Eem.

In het Ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband staat wat De Eem scholen te bieden heeft en welke afspraken de schoolbesturen in de regio met elkaar hebben gemaakt over de ‘basisondersteuning’, dat is de onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Deze afspraken gaan onder meer over:

  • ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijke schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma’s en methodes voor sociale veiligheid (onder meer antipestbeleid) en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen

SWV de Eem

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 30 schoolbesturen basisonderwijs voor passend onderwijs in Amersfoort en vijf omliggende gemeentes. Besturen en scholen werken daarin samen om passend onderwijs te kunnen bieden aan al hun leerlingen.
SWV de Eem wil elk kind het voor hem of haar passende onderwijs bieden, met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Met dit doel voor ogen stimuleert, faciliteert en coacht De Eem scholen om de juiste voorzieningen in te zetten, zo dicht mogelijk bij het kind, het liefst op school.

De onderwijsondersteuner van het SWV speelt hierbij een centrale rol. Deze biedt hulp aan scholen bij de invulling van hun zorgplicht. Dat kan gaan om extra ondersteuning op school of om het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod een plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs betekent.

Speciaal (basis)onderwijs

Als na intensieve begeleiding en hulp blijkt dat het op onze school niet lukt passend onderwijs te bieden, besluiten we, na onderzoek door deskundigen (orthopedagoog, GZ-psycholoog) en samen met de ouders, wat het beste is voor het kind. Binnen onze stichting is een overstap naar de Koningin Wilhelminaschool mogelijk, maar ouders kunnen natuurlijk ook voor een andere school voor sbo of so kiezen.

Zie voor details van alle facetten van passend onderwijs hoofdstuk 1 van onze schoolgids (Het onderwijs op Kon-Tiki > paragraaf Visie op zorg).

Meer details in de schoolgids