Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van de medewerkers en van de ouders met de schooldirectie over een aantal onderwerpen van het beleid (onder andere onderwijskundige basis, personeelsbeleid, arbobeleid, ouderbijdrage). Bij bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsbevoegdheid, bij andere alleen adviesbevoegdheid.

De MR bestaat uit gekozen ouders en medewerkers. Bij het huidige aantal leerlingen zijn dat drie ouders en drie leerkrachten. U vindt de namen van de MR-leden en de contactgegevens van de MR in de schoolgids.

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Na afloop vindt u een kort verslag van genomen besluiten en zaken die besproken zijn in onze nieuwsbrief, Flessenpost.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Kon-Tiki is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ouders en medewerkers van de scholen hier ook bij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de eigen medezeggenschapsraad (MR). Maar de school kan ook een andere ouder of medewerker afvaardigen.

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen, heeft de GMR medezeggenschap: zij kan er, gevraagd en ongevraagd, over adviseren en er in bepaalde gevallen wel of niet mee instemmen.

Meer informatie over de werkwijze van de GMR vindt u op de pagina over de GMR op de site van de stichting PCBO Amersfoort.

Meer details in de schoolgids