Medezeggenschapsraad

Meedenken en adviseren over schoolzaken 
In de medezeggenschapsraad (MR) overleggen medewerkers en ouders met de directeur over schoolzaken (denk aan zaken, zoals: de onderwijskundige basis, personeelsbeleid, arbobeleid, ouderbijdrage). Bij bepaalde onderwerpen mogen MR-leden stemmen, bij andere onderwerpen alleen adviseren. De MR bestaat uit gekozen ouders en medewerkers. Bij het huidige aantal leerlingen zijn dat drie ouders en drie leerkrachten. U vindt de namen van de MR-leden en de contactgegevens van de MR in de schoolgids. 

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Na afloop vindt u een kort verslag van de besproken zaken en genomen besluiten in onze nieuwsbrief, ‘Flessenpost’. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Kon-Tiki is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. De besluiten die de stichting neemt, gelden vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ouders en medewerkers van de scholen betrokken zijn bij de besluitvorming. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de eigen medezeggenschapsraad (MR). Maar de school kan ook een andere ouder of medewerker afvaardigen. 

De GMR heeft inspraak in alle plannen van het stichtingsbestuur die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen. De GMR kan adviseren en heeft soms het recht om wel of niet in te stemmen met de plannen. Meer informatie vindt u op de pagina over de GMR op de website van de stichting PCBO Amersfoort. 

Meer details in de schoolgids