Ondernemend leren

Ondernemend leren vertaald naar de praktijk op school

Het onderwijs op Kon-Tiki is ondernemend. Wij leren door te doen. We volgen onze overtuiging en zien altijd kansen en nieuwe uitdagingen. Dat vraagt ruimte en structuur. We leiden de kinderen op voor de toekomst, voor beroepen die wij nu nog niet kennen. 

We vinden het belangrijk om een omgeving te creëren die een beroep doet op zelfverantwoordelijkheid en zelfbewustzijn. Ook de wereld buiten de school geldt voor ons als leeromgeving. Kinderen kunnen zich bij ons ontwikkelen in ondernemende- en cognitieve vaardigheden, omdat de veranderende wereld dit van hen vraagt. Ze krijgen ruimte om hun talenten te ontdekken en verbreden. 

Leerkrachten bij Kon-Tiki hebben een coachende rol, waarin ze kinderen stimuleren in hun ondernemende vaardigheden. Dat betekent dat onze leeromgeving uitnodigt tot het oefenen van deze vaardigheden. Onze 8 kernpijlers zijn

1. Initiatief nemen – ik denk in mogelijkheden en maak mijn eigen keuzes
2. Moedig zijn – ik kan doorzetten, ik geef niet op
3. Besluitvaardig – ik kan beslissingen nemen
4. Creatief denken – ik kan op verschillende manieren iets oplossen
5. Innovatief – ik kan een beter en vernieuwend idee bedenken en ontwikkelen
6. Onafhankelijk – ik kan mijn eigen keuzes maken
7. Resultaatgericht – ik kan een doel stellen en weet hoe ik dit doel kan behalen
8. Coöperatief – ik kan met andere kinderen in verschillende situaties samenwerken

Op Kon-Tiki staan kinderen aan het stuur van hun eigen avontuur! 

Zelfstandig werken
Vanaf het moment dat de kinderen op school komen, besteden we aandacht aan het zelfstandig werken. Dat begint bij de kleuters en wordt gaandeweg uitgebreid. Zo leren kinderen dat ze soms even moeten wachten op de aandacht van de juf of meester. Daarnaast ontdekken ze dat ze in de tussentijd vaak zelf het antwoord op hun vraag al kunnen vinden.

Instructie op drie niveaus
We geven instructie op drie niveaus:

 • een verkorte instructie aan leerlingen die daarna direct zelf aan de slag kunnen
 • een basisinstructie aan de basisgroep, die, na samen inoefenen, ook zelfstandig aan de slag gaat
 • een verlengde instructie in kleine groepjes aan leerlingen die dat dan nog nodig hebben; ook zij gaan uiteindelijk zelfstandig werken

Het doel van deze aanpak is dat alle leerlingen aan het eind van een les het lesdoel beheersen.

Een positief leerklimaat
Het leerklimaat is de situatie en de sfeer waarin kinderen zich op school ontwikkelen. Op Kon-Tiki zorgen we voor een positief leerklimaat, waarin kinderen met aandacht en plezier kunnen werken.

 • We zorgen voor een sfeer van rust. Daarin kun je geconcentreerd en gefocust werken.
 • We stimuleren de leergierigheid: de school is er niet alleen om je informatie te geven, maar ook om je de liefde voor kennis bij te brengen.
 • We stimuleren geduld en discipline: leren gaat niet vanzelf, daar moet je soms hard voor werken – denk maar aan het automatiseren van tafels en het aanleren van spellingsregels.
 • We stimuleren betrokkenheid: zo worden kinderen eigenaar van hun leerproces. Dat maken we ook zichtbaar: in alle groepen zien kinderen op de doelenmuur welke leerdoelen ze al hebben gehaald, en in de bovenbouw zien ze op de datamuur wat ze al beheersen en wat ze nog lastig vinden.
 • We laten de kinderen ook plezier ervaren: als je zelf initiatieven mag nemen, als je verantwoordelijkheid krijgt (dat is de erkenning dat je iets aankunt), als je doelen behaalt en successen viert.

Talentontwikkeling
Alle kinderen hebben hun eigen talent en op Kon-Tiki stimuleren we hen om dat te ontdekken en te ontwikkelen. We stimuleren onze leerlingen om daarin steeds een stapje verder te gaan en te komen tot het beste waartoe ze in staat zijn. Elk kind kan ergens goed in worden als we het maar voldoende uitdagen.

Werkruimte
De architectuur van de school maakt het mogelijk dat kinderen op verschillende plekken kunnen werken: in de klas of in een van de ateliers. Daar hebben kinderen de ruimte en kunnen ze samen overleggen, en zo blijft de klas een rustige werkplek.

Computerondersteund werken
Naast de traditionele leermiddelen gebruiken we op Kon-Tiki ook digitale leermiddelen. We hebben gekozen voor een combinatie van iPads en Chromebooks. Per groep zijn er ongeveer 10 devices beschikbaar. Vanaf groep 4 is er voor iedere leerling een eigen device beschikbaar.

De digitale leermiddelen worden ingezet voor:

 • oefenen voor taal- en rekenvakken
 • IPC
 • Wizefloor

Een van onze leerkrachten vervult de rol van i-coach, om de collega’s te coachen bij het steeds beter inzetten van de digitale middelen in hun onderwijs.

Beoordeling van het ondernemend leren

De actieve rol van de kinderen en het ontwikkelen van hun talenten vraagt om een manier van beoordelen die daarbij aansluit. Kon-Tiki werkt daarom met portfolio’s en een leerlingvolgsysteem.

Portfolio’s
Ieder kind op Kon-Tiki heeft vanaf groep 1 een eigen portfolio. Het portfolio is een eigen, door Kon-Tiki ontworpen, portfolio. In dit portfolio bevinden zich de 8 pijlers van het ondernemend leren, maar ook een stukje over hoe de leerkrachten uw zoon/dochter zien en hoe zijn/ haar ontwikkeling vordert.  

Door middel van het voeren van kindgesprekken zal de leerkracht samen met de leerling in gesprek gaan over de nieuw te stellen leerdoelen. Samen wordt er gekeken aan welke pijler van het ondernemend leren er gewerkt wordt. De leerkracht ziet in het portfolio de voortgang van het kind en krijgt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. Met het portfolio betrekken we de leerlingen zo goed mogelijk bij hun eigen ontwikkelproces. Leerlingen kunnen tijdens de ouder-kindgesprekken hun portfolio presenteren en toelichten.

Leerlingvolgsysteem
De leerkrachten bepalen, met behulp van (een gedeelte van) een toets uit een methode, met een eigen toets, of met een gerichte observatie wanneer een kind een leerdoel voldoende beheerst.

De vorderingen van de kinderen op het gebied van taal, lezen en rekenen volgen we daarnaast ook nog met de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit zijn lesmethode-onafhankelijke toetsen. De resultaten worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde norm. De leerkrachten hebben zo ook een onafhankelijke controlemiddel om te bepalen of de kinderen zich naar hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen.

De resultaten van de toetsen houden we bij in het leerlingadministratie en -volgsysteem ParnasSys. Omdat we ouders zo goed mogelijk zicht willen geven op de ontwikkeling van hun kind(eren), gebruiken we ook het Ouderportaal ervan. Zo zijn de Cito- en de methode-resultaten ook voor ouders zichtbaar.

Wij zoeken leraren
met lef

PCBO Amersfoort